Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2221083128 Αντωνίου Δούνα 5, Χαλκίδα, 34100

Ακολουθήστε μας:

Απόφαση 308/2008 Μονομελούς πρωτοδικείου Χαλκιδας

d

ΑΠΟΦΑΣΗ: 308/2008 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αίτηση για συντηρητική κατάσχεση (ασφαλιστικά) για τη διασφάλιση εργατικών αξιώσεων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Η αίτηση έγινε δεκτή διατάσσοντας την συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας του καθού μέχρι του ποσού των οφειλόμενων στον εργαζόμενο

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

Αριθμός Αποφάσεως 308/2008

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από το Δικαστή ……………., Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την 03η Σεπτεμβρίου 2008, για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ……………., κατοίκου ………….. Ευβοίας, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ιωάννη Καλαβρή.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ……………………………….και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 21 Ιουλίου 2008 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 1681/2008 αίτηση του, η οποία προσδιορίσθηκε για την παρούσα δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος, αφού ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του, ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

 

Όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμ. 916/25-07-2008 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδος, ……………, την οποία προσκόμισε, κατά τα άρθρα 591 παρ.1 και 227 ΚΠολΔ, ο αιτών, κυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, με τις πράξεις καταθέσεως και ορισμού δικασίμου για την αναφερόμενη στην αρχή της αποφάσεως αυτής, καθώς και κλήση για εμφάνιση κατά τη συζήτηση, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την επιμέλεια του αιτούντος, στην καθ’ ης η αίτηση. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στην εν λόγω δικάσιμο, αυτή δεν εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε νόμιμα από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε. Επομένως, η καθ’ ης η αίτηση δικάζεται ερήμην, η υπόθεση, όμως, εξετάζεται ως να ήταν αυτή παρούσα.

Με την υπό κρίση αίτηση, επιδιώκεται να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, λόγω του ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση και πρέπει να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ’ ης η αίτηση, που βρίσκεται στα χέρια της ή στα χέρια τρίτων, μέχρι του ποσού των 20.477,00 ευρώ, για την εξασφάλιση απαιτήσεως την οποία έχει ο αιτών κατά της καθ’ ης η αίτηση από την παροχή σ’ αυτήν εξαρτημένης εργασίας. Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 707, 708 ΚΠολΔ και 648 και επ, ΑΚ, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου τούτου και δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ). Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί, περαιτέρω, κατ’ ουσίαν. Από την κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως, ……………………., ο οποίος εξετάσθηκε νόμιμα στο ακροατήριο, και όλα τα προσκομιζόμενα από τον αιτούντα έγγραφα πιθανολογήθηκε τόσο η ύπαρξη της επίδικης απαιτήσεως του τελευταίου κατά της καθ’ ης η αίτηση, ύψους 20.477,00 ευρώ, αφορώσα την παροχή εξαρτημένης εργασίας από τον αιτούντα προς την καθ’ ης η αίτηση, στο εργοστάσιο της τελευταίας στο ………………. για το χρονικό διάστημα από το μήνα Ιανουάριο του έτους 2006 έως και το μήνα Αύγουστο του έτους 2007 (μη καταβολή δεδουλευμένων μηνών Ιανουαρίου έως και Σεπτεμβρίου 2006, ποσού 9.765,00 ευρώ, μη καταβολή δεδουλευμένων μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2007, ποσού 2.235,00 ευρώ, άδεια και επιδόματα αδείας ετών 2006 και 2007, ποσού 3.347,80 ευρώ, εργασίας τα Σάββατα, ποσού 1.337,24 ευρώ, εργασίας τις Κυριακές, ποσού 1109,99 ευρώ και αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από την εργοδότρια, ποσού 2.682,00 ευρώ), όσο και η επισφαλής περιουσιακή κατάσταση της καθ’ ης η αίτηση, η οποία δημιουργεί κίνδυνο για την ικανοποίηση της αξιώσεως του αιτούντος, καθ’ όσον η προαναφερόμενη έχει ήδη δημιουργήσει πολλές οφειλές και προς τρίτους, άλλοι εργαζόμενοι της έχουν επιβάλει εις βάρος της επίσχεση εργασίας, έχουν εκποιηθεί εμπορεύματα και μηχανήματα της και υπάρχει άμεσος η επιχείρηση της να παύσει οριστικά τη λειτουργία της. Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτή η κρινομένη αίτηση, ως ουσία βάσιμη, και να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ’ ης η αίτηση, η οποία βρίσκεται στα χέρια αυτής ή στα χέρια τρίτων, για την εξασφάλιση της πιο πάνω απαιτήσεως του αιτούντος. Τέλος, δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται, λόγω του αντικειμένου της αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ.3 του Κώδικα περί Δικηγόρων (βλ. ΜΠρΑΘ 7810/2003 Αρμ.2004.121, ΜΠρΑΘ 10388/1996 τράπεζα νομικών πληροφοριών “ΝΟΜΟΣ”).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης η αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ’ ης η αίτηση, η οποία βρίσκεται στα χέρια αυτής ή στα χέρια τρίτων, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα επτά (20.477,00€) ευρώ, για την εξασφάλιση της ως άνω απαιτήσεως του αιτούντος, που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, στη Χαλκίδα, στο ακροατήριο του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, την 24η Σεπτεμβρίου 2008.

Back to top