Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2221083128 Αντωνίου Δούνα 5, Χαλκίδα, 34100

Ακολουθήστε μας:

Εργατική Αγωγή – Απόφαση 146/2009 Ειρηνοδικείου Χαλκίδος

d

ΑΠΟΦΑΣΗ: 146/2009 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Η ΑΓΩΓΗ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146/2009

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Χαλκίδας ……………., με την παρουσία και της Γραμματέως ……………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 10 Μαρτίου 2009 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των εναγόντων ……………. εκ των οποίων ο 53 παραστάθηκε μετά και οι λοιποί δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Χαλκίδας Ιωάννη Καλαβρή.

Της εναγόμενης: Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία …………………….. νομίμως εκπροσωπούμενη.

Οι ενάγοντες με την από 29-4-2008 αγωγή τους που κατέθεσαν στο Δικαστήριο τούτο και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αγωγής ειδικής διαδικασίας με αριθμό 149/2008 και αριθμό πινακίου 18, ζήτησαν τα όσα αναφέρονται σ’ αυτήν.

Για την αγωγή αυτή με την από 30-4-2008 πράξη του Γραμματέα, ορίστηκε ημέρα συζήτησης η 10-6-2008 και μετά από νόμιμες αναβολές η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ενάγοντες, με την κρινόμενη αγωγή – από το δικόγραφο της οποίας ο 76 ………… νομοτύπως παραιτήθηκε κατ’ άρθρο 294 ΚΠολΔ, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στα ταυταριθμα με την παρούσα πρακτικά, και ως προς τον οποίον θεωρείται ότι η κρινόμενη αγωγή δεν ασκήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 295 του ιδίου Κώδικα – ισχυρίζονται ότι τυγχάνουν εργαζόμενοι στην εναγόμενη εταιρία έχοντας προσληφθεί με γραπτές συμβάσεις αορίστου χρόνου με διάφορες ειδικότητες, όπως αναπτύσσονται στο κρινόμενο δικόγραφο και ότι την 18-2-2008, λόγω έντονης χιονόπτωσης, που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, δεν μπόρεσαν να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους, καθόσον όλοι οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι και δεν μπόρεσε να γίνει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του λεωφορείου της εναγόμενης, το οποίο θα τους μετέφερε στον τόπο εργασίας. Με βάση το ανωτέρω ιστορικό αιτούνται με προσωρινά εκτελεστή απόφαση την νομιμότοκη καταβολή του ημερομισθίου τους κατά την ανωτέρω ημέρα, ήτοι την 18-2-2008, όπως το ποσό αυτό ορίζεται για τον καθένα ενάγοντα στο κρινόμενο δικόγραφο, το οποίο η εναγομένη αρνείται να τους καταβάλλει, άλλως την καταβολή του δυνάμει των διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού,
και την καταδίκη της στην δικαστική τους δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αγωγή αρμόδια και παραδεκτά φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (αρθ. 14 παρ. 1, 9 και 25 παρ. 2 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 663-676 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη κατά την κύρια βάση της στις διατάξεις των άρθρων 648, 653, 655, 657, 658, 341, 345, 346 του ΑΚ, και των άρθρων 910 παρ. 4 και 176 του ΚΠολΔ, και ως προς την επικουρική της βάση στις διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΑΚ. Πρέπει, επομένως, η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα και την χωρίς όρκο εξέταση του 53ου ενάγοντος , που νομότυπα εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και εμπεριέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα προσκομιζόμενα έγγραφα των διαδίκων, δημόσιων και ιδιωτικών, άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπ’ όψιν προς άμεση απόδειξη και άλλα για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και για ορισμένα εκ των οποίων γίνεται λόγος κατωτέρω, καθώς και από τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπ’ όψιν αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδείχτηκαν πλήρως τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Οι ενάγοντες είναι εργαζόμενοι στην ανωτέρω εταιρία, η οποία δραστηροποιείται στο χώρο των ……, όπου και προσφέρουν την εργασία του οι ενάγοντες. Οι τελευταίοι έχουν προσληφθεί με γραπτές συμβάσεις αορίστου χρόνου με διάφορες ειδικότητες. Αναλυτικά, η ειδικότητα των εναγόντων και το καταβαλλόμενο μεικτό ημερομίσθιο τους, που κυμαίνονταν ανάλογα με την ειδικότητα τους και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ΣΣΕ και τα συμφωνηθέντα μεταξύ των εναγόντων – εργαζομένων και της εναγόμενης – εργοδότριας εταιρίας, εκτίθενται αναλυτικά αμέσως κάτωθι:

………………….

Περαιτέρω, την 18-2-2008 στην ευρύτερη περιοχή της Ευβοίας επικράτησαν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες με έντονες χιονοπτώσεις και χαμηλές  θερμοκρασίες,   ενώ  το  ύψος  του  χιονιού  ήταν  τέτοιο  που δυσκόλευε κατά πολύ τις μετακινήσεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις τις καθιστούσε και αδύνατες.  Οι ενάγοντες,  παρά τις αντίξοες καιρικές  συνθήκες,   κατόρθωσαν   να   φθάσουν   στα   σημεία   όπου   θα   τους παραλάμβαναν τα λεωφορεία της εναγόμενης εταιρίας, όπως γίνονταν τις εργάσιμες ημέρες καθημερινά, προκειμένου να τους μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πλην όμως, τα εν λόγω λεωφορεία δεν κατόρθωσαν να εκτελέσουν το δρομολόγιο αυτό, εφόσον όλοι σχεδόν οι δρόμοι είχαν καταστεί απροσπέλαστοι λόγω της χιονόπτωσης, οι δε εργαζόμενοι δεν ήταν δυνατόν να μεταβούν στην εργασία με τα πόδια, καθώς η   απόσταση  ήταν  μεγάλη  και  οι καιρικές  συνθήκες  δεν το επέτρεπαν, και έτσι δεν μπόρεσαν εν τέλει να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εναγόμενη (βλ και κατάθεση μάρτυρα «…και επίσης και τα λεωφορεία δεν πέρασαν να πάρουν τους εργαζόμενους…»). Συνεπώς, οι ενάγοντες – εργαζόμενοι εμποδίστηκαν να  εργαστούν  ένεκα σπουδαίου  λόγου,  ο  οποίος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τους, και, επομένως, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 657 ΑΚ, διατηρούν την αξίωση τους για τον μισθό, εφόσον πληρούται και η προϋπόθεση της δεκαήμερης παροχής εργασίας για όλους   τους   ενάγοντες.   Περαιτέρω,   κατά   την   κρίση   του   παρόντος Δικαστηρίου,   την   αξίωση   τους   αυτή   οι   ενάγοντες   την   διατηρούν  ανεξάρτητα από το πως θα χαρακτηριστεί το περιστατικό που τους εμπόδισε να προσφέρουν την εργασία τους, ασχέτως δηλαδή αν το περιστατικό αυτό συνιστά ή όχι ανωτέρα βία, και τούτο διότι, μπορεί βεβαίως, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 656 ΑΚ να απαλλάσσεται ο εργοδότης από την υποχρέωση καταβολής μισθού σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η υποχρέωση του όμως αυτή αναβιώνει λόγω της παράλληλης συνδρομής των όρων της διάταξης του άρθρου 657 ΑΚ, της οποίας η εφαρμογή υπερισχύει εδώ για λόγους εύνοιας προς τον εργαζόμενο (βλ. και Στυλιανό Βλαστό, ατομικές εργασιακές σχέσεις, ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, σελ 655, το ίδιο και Δημήτρης Ζερδελής, εργατικό δίκαιο, ατομικές εργασιακές σχέσεις, 2007, σελ 835, βλ σχετική και ΠΠρΒολ 130/2008, νόμος, η οποία δέχεται ότι η μη διέλευση λεωφορείου για να παραλάβει τους εργαζόμενους λόγω έντονης χιονόπτωσης, συνιστά κατ’ άρθρο 657 ΑΚ σπουδαίο ανυπαίτιο λόγο, που εμποδίζει τους εργαζόμενους να εργαστούν), όσα δε περί του αντιθέτου ισχυρίζεται η εναγόμενη, ότι δηλαδή οι καιρικές συνθήκες την κρίσιμη ημέρα ως γεγονός ανωτέρας βίας την απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής του μισθού, απορρίπτονται ως αβάσιμα.

Προέκυψε περαιτέρω ότι η εναγόμενη εταιρία αρνείται την καταβολή του ημερομισθίου της 18-2-2008 σε κάποιους από τους ενάγοντες, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω, αν και, σύμφωνα με τα προειρημένα, είναι υποχρεωμένη προς τούτο. Ακολούθως, όπως συνάγεται από την προσκομιζόμενη από την εναγόμενη καρτέλα παρουσίας προσωπικού της επιχείρησης, την 18-2-2008 οι μόνοι από τους ενάγοντες που χτύπησαν κάρτα και παρουσιάστηκαν στην επιχείρηση ήταν………….

Εξάλλου, και οι ίδιοι οι ενάγοντες με την προσθήκη τους δέχονται τους ισχυρισμούς αυτούς της εναγόμενης, ισχυριζόμενοι ότι εκ παραδρομής αιτήθηκαν την καταβολή του επίδικου ημερομισθίου. Επομένως, για τους προειρημένους 22 ενάγοντες η κρινόμενη αγωγή θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της, ενώ δυνάμει της διάταξης του άρθρου 176 ΚΠολΔ θα πρέπει να καταδικαστούν στην δικαστική δαπάνη της εναγόμενης, όπως ειδικότερα θα οριστεί στο διατακτικό της παρούσας.

Αντιθέτως, όσο αφορά του υπόλοιπους ενάγοντες η κρινόμενη αγωγή θα πρέπει να γίνει δεκτή στο σύνολο της ως ουσία βάσιμη – και επομένως παρέλκει η εξέταση της επικουρικής βάσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού – και να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει το ημερομίσθιο που οφείλει σε καθένα ενάγοντα – εργαζόμενο, όπως κατωτέρω αναλυτικά θα εκτεθεί, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της τελευταίας ημέρας του μηνός Φεβρουαρίου 2008, ημέρα κατά την οποία θα έπρεπε να καταβληθεί ο μισθός του μηνός αυτού, ήτοι από 1-3-2008, εφόσον η αξίωση που ερείδεται στην διάταξη του 657 ΑΚ είναι αξίωση μισθού και όχι αξίωση αποζημίωσης (βλ και Δημήτρη Ζερδελή, ο.π., σελ. 838).

            Ειδικότερα η εναγομένη θα πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλλει το ποσό των …………………..

Περαιτέρω, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή κατ’ άρθρο 910 παρ. 4 του ΚΠολΔ, ενώ, τέλος, η εναγόμενη θα πρέπει να καταδικαστεί και στην δικαστική των ως άνω εναγόντων, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Θεωρεί πως η αγωγή δεν ασκήθηκε για τον 76° των εναγόντων.

Δικάζει αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Απορρίπτει την αγωγή όσο αφορά τους………. , και ότι άλλο κρίθηκε απορριπτέο………

Δέχεται την αγωγή όσο αφορά του λοιπούς ενάγοντες.

Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει:…………………

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή.

Επιβάλλει το σύνολο της δικαστικής δαπάνης των προειρημένων εναγόντων σε βάρος της εναγόμενης, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό  των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Χαλκίδα στις 8-5-2009, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση.

Back to top