Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2221083128 Αντωνίου Δούνα 5, Χαλκίδα, 34100

Ακολουθήστε μας:

Αίτηση για ρύθμιση οφειλών με βάση τον νόμο για τα «Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά»

d

ΑΠΟΦΑΣΗ: 70/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αίτηση για ρύθμιση οφειλών με βάση τον νόμο για τα «Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Η αίτηση έγινε δεκτή ορίζοντας μηνιαία δόση 200 ευρώ για τέσσερα χρόνια απαλλάσσοντας τον οφειλέτη από το υπόλοιπο πόσο που οφείλει.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

 

Αριθμός 70/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Χαλκίδας ………………….. με την παρουσία και της Γραμματέα ……………………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 16 Δεκεμβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………………. που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ιωάννη Καλαβρή, συμπαρισταμένης της ασκούμενης Αργυρώς Καραμπιτσάκου

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρο 5 Ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολ.Δ) και παρίσταται ως εξής: 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία …………… που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της …………………..

Ο αιτών με την από 23-06-2011 την αίτηση του, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε σε αυτό το Δικαστήριο με αύξοντα αριθμό κατάθεσης …./27-6-2011, γράφτηκε στο πινάκιο με το αριθμό 5, και για την οποία ορίστηκε δικάσιμος 14-10-2011 και μετά από αναβολή η αναφερομένη στην αρχή ζήτησε όσα περιέχονται σε αυτή.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ο αιτών, επικαλούμενος με την αίτηση του, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε με τις προτάσεις του ως προς το οφειλόμενο ποσό του οποίου ζητεί τη διευθέτηση (άρθρο 224 ΚΠολ.Δ.), ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί την διευθέτηση τους από το Δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των πιστωτών του, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση.

Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρο 3 ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομιστεί νομίμως η βεβαίωση που προβλέπεται από το άρθρο 2§2 του ν.3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ. το υπ’ αριθμ. 16/28-12-2010 πρακτικό της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού) και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας και των εισοδημάτων του, β)των πιστωτών και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών του, με απαλλαγή του από υπόλοιπα των χρεών (άρθρο 13§2 του ν.3869/2010). Η αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4§1 του νόμου είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,8,9 και 11 του ίδιου νόμου.

Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και στην ουσία της, αφού απορριφθεί ως νομικά αβάσιμος ο ισχυρισμός της πιστώτριας τράπεζας ότι η αίτηση είναι μη νόμιμη, καθόσον ο αιτών δεν της επέδωσε, ως όφειλε, κατ’ άρθρο 5§1 του ν.3869/2010 κατάσταση της περιουσίας του και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, διότι, εφόσον, όπως η ίδια συνομολογεί, της επιδόθηκε η αίτηση και αναφέρονται τα παραπάνω σ’ αυτήν, έλαβε γνώση αυτών και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για τη γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και του σχεδίου ρύθμισης των οφειλών (βλ. και τροποποιήσεις του ν. 3869/2010, με το άρθρο 85 Α’ του ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170/5-82011).

Εξ’ άλλου, η μη νομότυπη, κατά το πιο πάνω άρθρο, επίδοση των εν λόγω εγγράφων δεν καθιστά την αίτηση απαράδεκτη ή μη νόμιμη, απλώς δεν επέρχονται οι έννομες συνέπειες που ορίζονται από τη διάταξη αυτή και συνδέονται με τη νομότυπη επίδοση, δηλαδή αυτή της τεκμαιρόμενης συναίνεσης του πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης από την παράλειψη του να απαντήσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία των 2 μηνών. Τέτοιο όμως ζήτημα δεν τίθεται στην προκειμένη περίπτωση, αφού η πιστώτρια απάντησε αρνητικά   στο   σχέδιο   με   παρατηρήσεις   και   προτάσεις   που   υπέβαλλε εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο, που περιέχεται στα πρακτικά της συνεδρίασης του Δικαστηρίου και των εγγράφων που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται, και από όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν τα εξής: Ο αιτών εργάζεται ως οικοδόμος και έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, λόγω της ανεργίας που μαστίζει το επάγγελμα του, ένεκα της οικονομικής κρίσης και της στάσης χορήγησης δανείων από τις τράπεζες, τα οποία και ήταν ο κινητήριος μοχλός για την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία και δεν προβλέπεται μελλοντικά να επανέρχεται.

Σ’ αυτήν συντελεί και η ανεργία της συζύγου του, που μέχρι τώρα εργαζόταν. Πιστωτής του είναι …………..Τράπεζα, προς την οποία το χρέος του ανέρχεται στο ποσό των 33.310,51€. Τα εισοδήματα του από την εργασία του ανέρχονται στο ποσό των 1.000€ μηνιαίως. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο ανήλικων τέκνων 17 και 10 ετών. Η σύζυγος του είναι ήδη άνεργη. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανά μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ίδιου και των μελών της οικογένειας του ανέρχεται σε 800€.

Ο ίδιος είναι κύριος ενός αγροτεμαχίου, επιφάνειας 3.000 τ.μ. στο ………….. Ευβοίας μέσα στο οποίο υπάρχουν τρεις ελιές. Αυτό είναι το μόνο ρευστοποιήσιμο περιουσιακό του στοιχείο. Δεν είναι όμως επαρκές για την ικανοποίηση της πιστώτριας, δεδομένου ότι η εμπορική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 4.000€ περίπου. Εξάλλου το Ι.Χ., αυτοκίνητο του μάρκας ………….., μοντέλο ………….., 1300 κ.ε. είναι πολύ μικρής αξίας, 300€ και χρησιμεύει μόνο για τις μετακινήσεις της οικογένειας του, η δε προσφορά του προς εκποίηση δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον. Συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα 4 ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία κάθε μηνιαία καταβολή του πρέπει να ορισθεί σε 200€. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλλει με τη ρύθμιση αυτή θα ανέρθει στο ποσό των 9.600€.

Περαιτέρω, πρέπει να ορισθεί ο εκκαθαριστής ο οποίος πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9§1 εδ.3 του ν.3869/2010), θα έχει ως έργο την εκποίηση του πιο πάνω αγροτεμαχίου. Αυτή θα γίνει δια δημοσίου πλειστηριασμού ενώπιον συμβολαιογράφου με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενη στην αντικειμενική του αξία. Ο πλειστηριασμός θα διεξαχθεί εντός έξι (6) μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή και μετά από πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου που θα δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα του τόπου της τοποθεσίας του ακινήτου και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 10-20 ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού.

Η δημοσίευση θα περιέχει την αιτία της εκποίησης, σύντομη περιγραφή του εκπλειστηριαζομένου, την τιμή της πρώτης προσφοράς και το χρόνο και τόπο, κατά τον οποίο θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός. Το συνολικό ποσό που θα επιτευχθεί από την εκποίηση θα καταβληθεί στην δανείστρια του αιτούντος. Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 8§6 του ν.3869/2010).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση. Καθορίζει τις μηνιαίες επί μια τετραετία καταβολές του αιτούντος προς την πιστώτρια του σε διακόσια ευρώ (200€), καταβαλλόμενες το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από 01-3-2012.

Ορίζει ως εκκαθαριστή της περιουσίας του αιτούντος …………………. το έργο του οποίου προσδιορίστηκε στο σκεπτικό.

Διατάσσει την δια δημοσίου πλειστηριασμού ενώπιον συμβολαιογράφου και υπό τους όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό εκποίηση του ακινήτου που περιγράφεται σ’ αυτό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, στη Χαλκίδα την 1η Φεβρουαρίου 2012.

Back to top