Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2221083128 Αντωνίου Δούνα 5, Χαλκίδα, 34100

Ακολουθήστε μας:

Απόφαση 350/2011 Ειρηνοδικείου Χαλκίδος: “Αίτηση για ρύθμιση οφειλών με βάση τον νόμο για τα «Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά»”

d

ΑΠΟΦΑΣΗ: 350/2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ :  Η αίτηση έγινε δεκτή ορίζοντας μηνιαία δόση 600 ευρώ για όλες τις τράπεζες απαλλάσσοντας τον οφειλέτη από το υπόλοιπο ποσό που οφείλει. Με την απόφαση διαγράφεται χρέος περίπου 98.000 ευρώ. Εξαιρέθηκε η πρώτη κατοικία από τη ρευστοποίηση .

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

 

Αριθμός 350 /2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Χαλκίδας …………………… με την παρουσία και της Γραμματέως…………………….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 27η Μαίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση:

Του αιτούντος: ……………………, κατοίκου Χαλκίδας, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ιωάννη Καλαβρή, συμπαρισταμένης της ασκούμενης Αργυρώς Καραμπιτσάκου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρο 5 Ν.3869/2010 και 748παρ.2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1)της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ………………………. Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της ……………………… 2)της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία …………………., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της ……………………, 3) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία …………………., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της ………………………., 4)της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία …………………….., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της……………

Ο αιτών με την από 7-2-2011 αίτηση του, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε σε αυτό το δικαστήριο με αύξοντα αριθμό κατάθεσης …../10.2.2011 και για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 27-5-2011 με αριθμό πινακίου 3, ζήτησε όσα περιέχονται σε αυτή.

Για την προκείμενη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του σχετικού εκθέματος, το Δικαστήριο αφού

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών, επικαλούμενος με την αίτηση του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτηση τους από το Δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των πιστωτών του που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση.

Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν.3869/2010. Για το παραδεκτό της έχει προσκομιστεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ.2 του ν.3869/2010, περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 16/28-12-2010 πρακτικό της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού) και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α)της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, β)των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωματων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13παρ.2 ν.3869/2010).

Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ.1 ν.3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων  1,8,9 και 11 του ίδιου νόμου, εφόσον δε, δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ αιτούντος και των πιστωτών του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και κατ’ ουσίαν.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο, που περιέχεται στα πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου και των εγγράφων που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδείχθηκαν τα εξής: Ο αιτών …………………., κάτοικος Χαλκίδας, οδηγός …………………… έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Πιστωτές του είναι: α)Η Τράπεζα ……………….προς την οποία το χρέος του ανέρχεται στο ποσό των 190.186,80€ και έχει ασφαλισθείί με προσημείωση υποθήκης, β)η …………………… , προς την οποία το χρέος του ανέρχεται στο ποσό των 9.360€ και γ) η ……………………, προς την οποία το χρέος του ανέρχεται στο ποσό των 16.381,10€. Επομένως το συνολικό ύψος των οφειλών του προς αυτούς ανέρχεται σε 215.927,90. Το αίτημα για ρύθμιση της οφειλής του προς την πιστώτρια ……………..ποσού 38.774,71€ είναι μη νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί, κατ’ άρθρο 1 παρ.2 ν.3869/2010, καθόσον αναλήφθηκε το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης (2-7-2010 η ανάληψη, 10-2-2011 η κατάθεση της αίτησης). Ο αιτών εργάζεται στην ……………………….. και τα εισοδήματα του από την εργασία του ανέρχονται σε 16.233,14€ ετησίως. Είναι έγγαμος με δύο ανήλικα παιδιά. Η σύζυγος του εργάζεται στην …………………. και λαμβάνει από την εργασία της 14.718€ ετησίως, μπορεί δε να συνεισφέρει από αυτές τις αποδοχές 500€ το μήνα για την αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών τους. Είναι δε συγκυρία (50%) με τον αιτούντα ενός διαμερίσματος του 3ου ορόφου, εμβαδού 81τ.μ. στην πολυκατοικία της οδού ……………….. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ίδιου του αιτούντος και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του ανέρχεται σε 1.200€. Ο αιτών είναι κύριος των εξής ακι­νήτων: 1)του προαναφερθέντος διαμερίσματος, σε ποσοστό 50% και 2) ενός βοσκοτόπου στα …………………… Ευβοίας συνολικού εμβαδού 8.000τ.μ. σε ποσοστό 17,6%. Η εμπορική αξία των ακινήτων αυτών ανέρχεται σε 100.000€ του πρώτου και 2.000€ του δευτέρου, κατά τα πιο πάνω ποσοστά, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως, με την πρόταση δε εκκαθαριστή που υπέβαλε, ζήτησε να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Τα παραπάνω ακίνητα αποτελούν τα μόνα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία του. Το αυτοκίνητο του, εργοστασίου κατασκευής …………….. 1400 είναι πεπαλαιωμένο και πολύ μικρής αξίας -2.500€- και χρησιμεύει μόνο για τη μετακίνηση της οικογενείας του, η δε προσφορά του προς εκποίηση δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον. Αυτά δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών του και το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα (4)τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα πιο πάνω στοιχεία, η κάθε μηνιαία καταβολή του πρέπει να ορισθεί σε (600) € συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του. Ειδικότερα, στον πιστωτή του ………………. ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει (530) € μηνιαίως, στον πιστωτή του …………… (26) € μηνιαίως και στον πιστωτή του …………….. (44) € μηνιαίως. Το διαμέρισμα που χρησιμεύει ως μοναδική κύρια κατοικία του αιτούντος δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50% και αυτό πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Το συγκεκριμένο ακίνητο αποκτήθηκε με δάνειο που δεν έχει εξοφληθεί ακόμη και είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ της Τράπεζας ……………. και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης ύψους 216.000€. Το υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε 190.186€ και η συνολική διάρκεια εξόφλησης του είχε καθοριστεί σε 40 έτη, από τα οποία παρήλθαν ήδη τα πέντε (5). Αφού συνεκτιμηθεί ότι μικρό μέρος των οφειλών του αιτούντος θα καταβληθεί από τις μηνιαίες καταβολές του επί τετραετία, η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτών του δια περαιτέρω καταβολών προς διάσωση της κύριας κατοικίας του πρέπει να ανέλθει σε 85.000 ευρώ και η περίοδος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού να ορισθεί σε δέκα τρία (13) έτη. Το ποσό που θα καταβάλλει ο αιτών στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχεται σε (200) € μηνιαίως για τα δύο (2) πρώτα έτη και σε (607) € για τα επόμενα έτη, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται την πρώτη (1η) Αυγούστου του έτους 2013, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί και περίοδος χάριτος διάρκειας δύο (2) ετών. Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτό τον τρόπο λογίζονται τοκοφόρες, το δε επιτόκιο τους ανέρχεται στο επιτόκιο της ενήμερης οφειλής όπως αυτή προσδιορίζεται στη δανειακή σύμβαση που κατήρτισε ο αιτών με την πιστώτρια πιο πάνω τράπεζα. Περαιτέρω, δεν κρίνεται απαραίτητη η εκποίηση του δευτέρου ακινήτου, λόγω του μικρού ποσοστού συγκυριότητος του αιτούντος, της μικρής αξίας του αλλά και των δυσανάλογων εξόδων που θα δημιουργήσει μια τέτοια εκποίηση. Εξάλλου η εκποίηση ενός τόσο μικρού ποσοστού εξ αδιαιρέτου είναι μάλλον ανέφικτη. Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση του κατάσταση , θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3869/2010 υπό τον όρο της κανονικής εκτελέσεως των υποχρεώσεων του, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί τετραετία και την πραγματοποίηση των καθοριζομένων για τη διάσωση της κατοικίας του καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, κατ’ άρθρο 8παρ.6 ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση ως προς την τρίτη των καθών.

Δέχεται την αίτηση ως προς τους λοιπούς των καθών.

Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του σε εξακόσια (600) ευρώ, διανεμόμενες μεταξύ τους όπως ειδικότερα προσδιορίσθηκε στο σκεπτικό, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

Εξαιρεί από την εκποίηση το ευρισκόμενο στον 3° όροφο της οικοδομής της οδού ……………. της Χαλκίδας διαμέρισμα, εμβαδού (81)τ.μ., που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντος και

Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα για την αιτία αυτή συνολικό ποσό σε (85.000€) ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ που θα πληρωθεί σε μηνιαίες καταβολές ύψους διακοσίων (200) ευρώ για τα δύο (2) πρώτα χρόνια και σε εξακόσια επτά ευρώ (607€) για τα επόμενα χρόνια, οι οποίες θα αρχίσουν από την 1-8-2013, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί μία 13ετία, με προνομιακή ικανοποίηση της πρώτης των καθών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Χαλκίδα στις 22 Ιουλίου 2011.

Ο Ειρηνοδίκης                                                                      Η Γραμματέας

Back to top